| Konkursy |

Konkurs dla gimnazjum

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z terenu Mazowsza.
 2. Konkurs związany jest z funkcjonującą od 1 stycznia ubiegłego roku ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Nakłada ona na właścicieli sklepów obowiązek sprzedaży produktów w opakowaniach ekologicznych (przede wszystkim butelkach zwrotnych), a także umieszczenia w widocznym miejscu informacji o zasadach segregacji odpadów i znaczeniu symboli umieszczanych na opakowaniach.
 3. Konkurs ma zachęcić uczniów do współpracy przy propagowaniu przepisów ustawy i opakowań zwrotnych oraz działań na rzecz ograniczania ilości i recyklingu odpadów.
 4. Konkurs składa się z dwóch, niezależnych od siebie części:

Ścieżka I - dystrybucyjna:

Szkoły, biorące udział w ścieżce I otrzymają pismo przewodnie do placówek handlowych, komplet edukacyjny ( 2 naklejki, wywieszka, plakat) oraz wzór umowy partnerskiej zawartej pomiędzy SKE "Zielone Mazowsze" a placówką handlową. Zadaniem szkoły jest dostarczenie tych materiałów do jak największej ilości sklepów i ewentualnie podpisanie z nimi załączonej umowy. Zwycięży szkoła, która zbierze największą ilość potwierdzeń odbioru kompletów edukacyjnych przez sklepy oraz podpisów pod umowami (jedna umowa jest równoważna czterem poświadczeniom odbioru). Potwierdzenie ich odbioru przez sklep powinno być dokonane na piśmie przewodnim (w tym celu szkoła musi powielić jeden egzemplarz). Potwierdzenie odbioru musi zawierać informację, czego dotyczy oraz czytelny podpis odbierającego, datę odbioru i pieczątkę sklepu. W przypadku wyczerpania materiałów dystrybucyjnych i umów partnerskich uczestnicy mają prawo do ich samodzielnego powielenia (powielanie plakatu nie jest konieczne).

Ścieżka II - plastyczna:

Organizatorzy konkursu oczekują również na prace plastyczne związane z problemem nadmiernej ilości odpadów opakowaniowych zaśmiecających nasze otoczenie. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność wykonania (oprócz rysunków i plakatów mile widziane będą inne formy plastyczne, w szczególności wykonane z odpadów). Na dostarczanych pracach należy napisać imię i nazwisko, wiek, klasę oraz umieścić pieczątkę szkoły. Uczestnictwo w konkursie plastycznym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Prace przyjmujemy do dnia 25 listopada.

Uwaga: Uczestnictwo w jednej części konkursu nie zobowiązuje w żaden sposób do zaangażowania w drugą (ale też nie wyklucza).

Nagrody
 • Część dystrybucyjna

  I miejsce - 800 zł
  II miejsce - 500 zł
  III miejsce - 300 zł

 • Część plastyczna

  I miejsce - 300 zł
  II miejsce - 200 zł
  III miejsce - 100 zł

Oprócz nagród pieniężnych, planujemy wyróżnienia i nagrody dodatkowe. Zabiegamy też o pozyskanie nagród rzeczowych.

Uczestnicy konkursu dystrybucyjnego obok potwierdzeń odbioru pakietów informacyjnych dodatkowo powinni dostarczyć oświadczenie o ilości uczniów biorących udział w tej ścieżce oraz ilości przepracowanych godzin i dostarczonych materiałów.

Skład komisji oceniającej:
Magdalena Zowsik - prezes SKE "Zielone Mazowsze"
Krzysztof Rytel - wiceprezes SKE "Zielone Mazowsze"
Maciej Roszkowski - mazowiecki koordynator konkursu "Zielona butelka"

O terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują pisemnie w terminie do 30 grudnia 2003 roku.